PARK PLAZA VONDELPARK (SUPERIOR)  

amsterdam, Holanda. KONINGINNEWEG 34-36

[ + ]